Continue screening resulteert in 48 signalen

DATUM: 11 mei 2017

Misstanden in de kinderopvang vormen in de media een terugkerend thema. In het afgelopen jaar waren er in totaal 48 signalen van onvolkomenheden in de opvang, die aan het licht kwamen door de zogenaamde continue screening. Geen enkel signaal had betrekking op een gastouder, maar in een aantal gevallen wel op een huisgenoot daarvan.

Cijfers uit verslag van schriftelijk overleg

Bovenstaande statistieken komen naar voren in het verslag van een schriftelijk overleg. In dit document worden vragen gesteld aan demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Technisch gezien is een signaal een bijschrijving in de gerechtelijke documenten van een medewerker, waardoor deze geen aanspraak meer kan maken op een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag voor een baan in de kinderopvang.

Hoeveel van de 48 gerapporteerde signalen in 2016 daadwerkelijk hebben geleid tot een strafrechtelijke veroordeling, is nochtans onbekend. Wel is duidelijk dat de opgevangen kinderen niet meer in aanraking komen met de betreffende individuen.

Strenge eisen aan gastouders en huisgenoten

Gastouderbureau Snoesje wenst bovenstaande misstanden ten koste van alles te voorkomen en stelt daarom strenge eisen aan zowel gastouders als huisgenoten. Niet alleen de gastouder dient namelijk over een Verklaring Omtrent Gedrag te beschikken, maar dat geldt ook voor alle huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar.

Ook wordt elke gastouder nauwgezet op de hoogte gehouden van het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Snoesje en het protocol kindermishandeling. Bovendien vindt er elk jaar een functioneringsgesprek plaats en evalueren zowel gastouders als vraagouders de geboden opvang. Tot slot wordt de opvanglocatie jaarlijks gecontroleerd op belangrijke aspecten zoals hygiëne en veiligheid.

Kinderopvang in afgelopen jaren steeds veiliger

Zodra er bij continue screening een signaal aan het licht komt, kan de opvang niet meer plaatsvinden. Of het gastouderopvang of een andere vorm van kinderopvang betreft, maakt in dat geval geen verschil. Zowel toezichthouder, gastouderbureau als gastouder worden ingelicht en er volgen direct stappen om een veilige opvangsituatie te creëren.

Niet alleen huisgenoten, maar ook frequente bezoekers van de gastouder vormen hierbij een aandachtspunt. Voorts wordt verwacht dat de invoering van het personenregister de veiligheid in de kinderopvang nog verder verhoogt. De reeds ingevoerde maatregelen zijn niet zonder effect, want al eerder bleek dat kinderopvang in de afgelopen jaren alsmaar veiliger wordt.