Gastouders en het zelfstandig ondernemerschap voor de inkomstenbelasting

DATUM: 11 november 2014

Gastouders die aan bepaalde criteria voldoen kunnen voor de inkomstenbelasting worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer en daardoor aanspraak maken op extra aftrekposten. Het blijkt dat veel Gastouders dit niet weten en daardoor veel geld laten liggen. Hieronder is daarom een korte uitleg opgenomen over het zelfstandig ondernemerschap voor de inkomstenbelasting, de criteria die hiervoor gelden en de extra aftrekposten waarop je als gastouder recht kunt hebben.

Zelfstandig ondernemer

Uren- en omzetcriterium

Om voor de inkomstenbelasting als zelfstandig ondernemer gekwalificeerd te kunnen worden is het ten eerste belangrijk dat wordt voldaan aan het urencriterium. Een gastouder moet minimaal 1.225 uur op jaarbasis aan haar eigen onderneming besteden. Dit zijn dus met name de arbeidsuren die worden ingezet voor de opvang op kinderen. Let wel op: arbeidsuren tellen mee, geen opvanguren! Drie kindjes in de opvang gedurende één uur is dus één arbeidsuur dat meetelt voor het urencriterium. Naast de arbeidsuren die worden ingezet voor de opvang op kinderen tellen ook alle andere uren mee die een gastouder besteedt aan haar eigen onderneming, denk hierbij aan: voorbereidingstijd, schoonmaakwerkzaamheden, inkopen van zaken t.b.v. de opvang, bijwerken van de administratie, reclame, bijwonen van trainingen en het houden van kennismakingsgesprekken met potentiële nieuwe vraagouders. Het is wel belangrijk, zeker als op basis van de arbeidsuren ten behoeve van de opvang op kinderen niet wordt gekomen aan 1.225 uur op jaarbasis, dat een gastouder een urenregistratie op dag-basis bijhoudt waarin gespecificeerd alle tijd wordt opgenomen die wordt gemaakt voor de eigen onderneming. Het voldoen aan het urencriterium moet namelijk op verzoek van de belastingdienst aangetoond kunnen worden. Daarnaast is de eis dat meer dan 50% van de tijd die een gastouder werkt wordt besteedt aan de eigen onderneming en moet zij een omzet behalen van minimaal € 8.500 op jaarbasis.

Andere criteria

Daarnaast zijn nog andere factoren van belang. Het gewicht van deze factoren is wisselend en hangt af van de specifieke situatie. Gedacht moet worden aan de volgende criteria:

  • Opdrachtgevers: Een gastouder moet meerdere opdrachtgevers hebben. Dit zijn de vraagouders waarmee een gastouder een overeenkomst heeft afgesloten ten aanzien van de kinderopvang. Minimaal drie opdrachtgevers op jaarbasis wordt vaak als handvat gegeven. Hierbij mogen de opdrachtgevers niet alleen mensen zijn met wie tevens een familieband bestaat
  • Ondernemersrisico’s: Een gastouder moet ondernemersrisico’s lopen. Voor een gastouder zijn dit ondermeer: het continuïteitsrisico, kinderen ontgroeien namelijk op een gegeven moment de opvang en hiervoor zullen dus nieuwe kindjes in de plaats moeten komen. Daarnaast loopt een gastouder aansprakelijkheidsrisico’s en uiteraard debiteurenrisico’s. Ondanks het feit dat een gastouderbureau een wettelijke kassiersfunctie vervult blijft de gastouder het debiteurenrisico lopen over haar vorderingen op de vraagouders
  • Bekendheid naar buiten: De bekendheid naar buiten / acquisitie kan door een gastouder bijvoorbeeld plaatsvinden middels een Facebookpagina. Daarnaast kan een gastouder haar opvang laten registeren bij de Kamer van Koophandel, dit is op zich geen eis maar geeft wel een bepaalde professionaliteit aan

 

Extra aftrekposten

Een gastouder kan al haar zakelijke en aantoonbare kosten aftrekken van haar omzet, hierbij moet ondermeer gedacht worden aan kosten voor: de cursus Kinder EHBO of de jaarlijkse herhaling hiervoor, het certificaat kinder EHBO en verlenging hiervan, het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG), kosten voor voeding en speelmaterieel voor de opvang, kosten voor knutselwerk, vakliteratuur, cursussen (bijvoorbeeld de Kiki VVE training) en dergelijke. Het maakt hierbij niet uit of de gastouder als zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt of niet, zakelijke kosten kunnen door een gastouder altijd in mindering worden gebracht op haar omzet. Op het moment dat een gastouder echter als zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt bestaat er echter recht op aanvullende aftrekposten, bestaande uit:

  • de Ondernemersaftrek (2016: € 7.280)
  • deStartersaftrek, gedurende drie jaar (2016: € 2.123)
  • de MKB vrijstelling, extra aftrekpost van (2016: 14%) van de winst

Aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen

Uiteindelijk neemt een gastouder, eventueel via een extern adviseur, zelf een standpunt in in de aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen of zij zichzelf ziet als zelfstandig ondernemer en dus voldoet aan de criteria die hiervoor gelden. Indien dit het geval is geeft zij haar inkomen op als ‘winst uit onderneming’, en anders als ‘resultaat uit overig werk’.

Wil je weten of je een ondernemer bent/kunt worden of wil je hier meer informatie over? – Neem dan even contact met ons op.