Geen klachten over Gastouderbureau Snoesje in 2014

DATUM: 25 februari 2015

In 2014 is er, net als voorgaande jaren, geen enkele klacht ingediend over Gastouderbureau Snoesje. Dit blijkt uit het Openbaar jaarverslag Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en Oudercommissies 2014. Zie in dit kader tevens de klachtvrijbrieven 2014 die zijn ontvangen van de externe klachtencommissie kinderopvang. In het afgelopen jaar waren ouders overwegend positief over de dienstverlening van ons gastouderbureau. Natuurlijk zijn wij hier erg trots op en doen we er alles aan om dit resultaat komend jaar te evenaren.

Oudercommissie heeft belangrijke taak

Gastouderbureau Snoesje is de bemiddelende partij tussen ouders die opvang zoeken voor hun kinderen en gastouders die kinderopvang verzorgen. Wij hechten veel waarde aan transparantie en vinden het daarom belangrijk dat alle betrokken partijen invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van ons beleid. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de oudercommissie.

De leden van de oudercommissie beoordelen het gevoerde beleid met een kritisch oog en geven daarnaast suggesties om dit beleid te verbeteren. Ouders zijn op deze manier in staat invloed uit te oefenen op het beleid van Gastouderbureau Snoesje.

Klachten zo snel mogelijk verhelpen

Alle commissieleden zijn in het bezit van het reglement van de interne klachtenregeling en de externe Klachtenkamer Oudercommissie. Als er sprake is van een klacht, zal deze in eerste instantie besproken worden met de betrokkenen. Gastouderbureau Snoesje zal proberen om de oorzaken van het probleem te achterhalen en een oplossing te vinden die voor alle partijen bevredigend is.

Mocht de klacht hiermee nog niet verholpen zijn, zal er een vervolggesprek plaatsvinden om het wederzijds vertrouwen te herstellen. Wanneer dit vervolggesprek ook niet leidt tot overeenstemming, hebben leden van de oudercommissie de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de interne klachtencommissie of de externe Klachtenkamer Oudercommissie.

Interne en externe klachtencommissie

De interne klachtencommissie van Gastouderbureau Snoesje wordt gevormd door drie onafhankelijke leden. Klachten moeten binnen zes weken na constatering schriftelijk en goed onderbouwd worden ingediend. De commissieleden zullen de klacht vervolgens volgens het reglement afhandelen en proberen het wederzijds begrip tussen de partijen te bevorderen.

Leden van de oudercommissie kunnen er ook voor kiezen om een klacht direct voor te leggen aan de Klachtencommissie Kinderopvang. Deze externe klachtencommissie is niet gelieerd aan Gastouderbureau Snoesje en beoordeelt klachten hierdoor op onafhankelijke wijze. Als gastouderbureau proberen wij klachten echter altijd eerst intern op te lossen.

Gastouderbureau Snoesje streeft naar tevreden ouders

De hierboven beschreven klachtenprocedure heeft als doel om klachten snel en effectief op te lossen. Ook hopen wij eventuele toekomstige klachten hiermee waar mogelijk te voorkomen. Het is dan ook zeer positief nieuws dat er in het afgelopen jaar geen enkele klacht over Gastouderbureau Snoesje is ingediend. Uiteraard werken wij er hard voor om ook van 2015 weer een geheel klachtenvrij jaar te maken!