Inspectie voor Onderwijs wil meer jaarlijkse bezoeken bij gastouders

DATUM: 12 december 2018

Onlangs heeft de Inspectie van het Onderwijs het Landelijk Rapport Gemeentelijk Toezicht 2017 gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat gemeenten en GGD het toezicht en de handhaving in de kinderopvang effectief uitvoeren. Wel ziet de inspectie altijd ruimte voor verbetering en bevat het rapport aanbevelingen over nieuw in te voeren maatregelen.

Handhavingsacties kinderopvang zeer effectief

Het Landelijk Rapport Gemeentelijk Toezicht schetst een beeld van de uitvoering van het gemeentelijk toezicht op de kinderopvangsector. Hiertoe behoren onder meer verplichte onderzoeken bij kinderopvangvoorzieningen en gastouderbureaus, het verwerken van nieuwe registratieaanvragen en het uitoefenen van handhavingstaken.

Het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs laat zien dat meer dan 80 procent van de tekortkomingen in de kinderopvang wordt opgelost na een handhavingsactie van de gemeente. Die cijfers tonen volgens de inspectie aan dat de handhaving doorgaans effectief verloopt. Ook wettelijke regels worden steeds beter nageleefd door houders van kinderopvangvoorzieningen.

Vorig jaar voldeden wederom meer kinderopvangvoorzieningen aan de wettelijk gestelde voorwaarden dan het jaar ervoor. Wel zijn er uitschieters naar zowel boven als beneden. In sommige regio’s presteren kinderopvangvoorzieningen beduidend minder dan in andere. De vraag is nu wat uitvoerende instanties kunnen doen om kwaliteitsverbetering in deze regio’s te stimuleren.

Meer onaangekondigde inspecties gastouders

Niet alleen de kwaliteit van opvanglocaties verschilt per regio, maar ook het aantal onderzoeken dat er door GGD en gemeenten wordt uitgevoerd. Daarnaast is er in sommige GGD-regio’s veel vaker sprake van onaangekondigde huisbezoeken bij gastouders dan in andere regio’s. Dit is volgens het rapport een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.

Bij onaangekondigde onderzoeken worden namelijk twee keer zo vaak tekortkomingen geconstateerd als bij aangekondigde bezoeken. De inspectie wil het toezicht daarom minder voorspelbaar maken. Het huidige voornemen is daarom om alle inspectieonderzoeken bij gastouders in de toekomst onaangekondigd te maken.

Ook wil de inspectiedienst het aantal inspecties van gastoudervoorzieningen verhogen. Op dit moment wordt slechts nog zo’n 10 procent van alle gastouders jaarlijks bezocht voor een onderzoek. Tot slot moeten de gemeentelijke en regionale verschillen in het toezicht- en handhavingsbeleid in de komende jaren worden verkleind.