Kinderopvang wordt steeds veiliger

DATUM: 8 december 2016

De kinderopvang in zijn algemeenheid is de afgelopen jaren zowel veiliger als kwalitatiever geworden. Dat blijkt uit een recent onderzoek van PricewaterhouseCoopers, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onderzoekers constateren dat de belangrijkste aanbevelingen van de commissie Gunning in voldoende mate zijn geïmplementeerd.

Veelbelovende resultaten bij inspecties

Vrijwel alle kinderopvangvoorzieningen in Nederland zijn gecontroleerd door een inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Maar liefst 75% van de locaties slaagde met vlag en wimpel voor de jaarlijkse inspectie, een signaal dat de investeringen in de kinderopvang van de afgelopen jaren niet voor niets zijn geweest.

Ook specifiek op het gebied van veiligheid scoren veel kinderopvanglocaties inmiddels hoge ogen. Personeelsleden worden pas aan het werk gezet wanneer ze aantoonbaar beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is overigens een criterium dat Gastouderbureau Snoesje al jaren aan elke gastouder en oppas aan huis stelt.

Uiteenlopende veiligheidsmaatregelen getroffen

Maar dit zijn nog niet alle maatregelen die zijn genomen om het veiligheidsniveau in de kinderopvang omhoog te krijgen. Inmiddels worden de medewerkers bij organisaties constant gescreend op het plegen van strafbare feiten, zelfs wanneer ze al jarenlang naar volle tevredenheid op een locatie werkzaam zijn.

De screening is overigens ook op tijdelijke medewerkers van toepassing bij de invoering van het personenregister. Voorts moet al het personeel – of het nu tijdelijk of vast in dienst is – altijd gehoord of gezien kunnen worden tijdens het werken met kinderen. Dit wordt ook wel het vier-ogen-principe genoemd en wordt gehandhaafd middels een speciale meldcode en meldplicht.

Hoger kwaliteitsniveau blijft het streven

Hoewel zowel de veiligheid als kwaliteit in de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd zijn, streeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar een nóg hoger kwaliteitsniveau in de toekomst. In nauw overleg met de branche worden daarom nieuwe kwaliteitseisen ontwikkeld, waarin de ontwikkeling van het jonge kind een centrale rol speelt. Ook voor gastouderbureaus is er in dit opzicht een rol weggelegd, iets waar wij in het artikel van volgende week op terug zullen komen.

Om nog meer transparantie voor ouders en verzorgers te bewerkstelligen, gaat de GGD tot slot in samenwerking met ouders en branchevertegenwoordigers een onafhankelijk en openbaar kwaliteitsoordeel ontwikkelen. Dit vult het huidige inspectierapport aan, dat voor ouders reeds vrijelijk inzichtelijk is.

Hoewel de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang dus gestegen zijn, geldt dit niet voor de hieraan verbonden kosten – deze zijn juist gedaald. Ouders die bijvoorbeeld gebruik maken van gastouderopvang, profiteren de laatste jaren van een hogere kinderopvangtoeslag. Dit zorgt ervoor dat het voor ouders steeds aantrekkelijker wordt hun werk te combineren met een kinderwens.