Nieuw modelrapport beoordeling kwaliteit gastouder

DATUM: 13 januari 2019

Onlangs publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe modelrapporten voor de kwaliteitsbeoordeling van kinderopvangorganisaties, buitenschoolse voorzieningen en gastouderopvang. Deze dienen als vervanging voor de modelrapporten uit de zomer van 2018. In dit artikel gaan we nader in op de modelrapporten voor gastouders en gastouderbureaus.

Waarom de modelrapporten?

De modelrapporten worden gebruikt door toezichthouders om de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen tijdens inspectiebezoeken te beoordelen. Het is namelijk belangrijk dat inspecteurs het kwaliteitsniveau aan de hand van uniforme maatstaven bepalen.

De rapporten helpen middels duidelijke formulieren en vragenlijsten om efficiënt te toetsen of een locatie aan de wetgeving voldoet. Daarnaast maken ze het voor de toezichthouder makkelijker om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen.

Alle inspecteurs in Nederland werken met dezelfde modelrapporten. Eens in de zoveel tijd – soms vaker dan één keer per jaar – worden de rapporten aangepast om de nieuwste wetgeving en regelingen te reflecteren. Ook voor 2019 bleek recent een update nodig.

Hoe komt een inspectierapport tot stand?

De bevindingen van een toezichthouder worden vastgelegd in een inspectierapport. Voordat hij dit rapport definitief indient, stuurt hij eerst een voorlopige versie naar de houder van de kinderopvanglocatie. Dit kan bijvoorbeeld een gastouder of gastouderbureau zijn.

Na reactie van de houder maakt de inspecteur een definitieve versie van het rapport op. Dit stuurt hij ter inzage naar de houder, maar de publicatie van deze versie staat vast. Uiterlijk drie weken later wordt het inspectierapport gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Op welke criteria wordt een gastouder beoordeeld?

De inspecteur beoordeelt gastouders en andere kinderopvanglocaties op een aantal in het modelrapport vastgelegde criteria. Denk hierbij onder meer aan pedagogisch klimaat, deskundigheid van de gastouder, groepssamenstelling, achterwacht en risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

Op basis van de bevindingen van de toezichthouder kan de gemeente besluiten om over te gaan tot handhaving. De houder van een kinderopvanglocatie is hoe dan ook verplicht ouders en werknemers te informeren over het inspectierapport.

Dit kan onder meer door het inspectierapport openbaar te maken op de website, zoals Gastouderbureau Snoesje dat ook doet. Als alternatief kan een gastouder het rapport op een voor ouders makkelijk vindbare plek op de opvanglocatie leggen.