Nieuwe modelrapporten van GGD

DATUM: 12 januari 2018

Afgelopen maand heeft de GGD nieuwe modelrapporten gepubliceerd. De inhoud van de rapporten is tot stand gekomen op basis van inspecties bij gastouders, gastouderbureaus, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. In vergelijking met het voorgaande jaar komen er een aantal interessante verschillen naar voren op het gebied van gastouderbureaus en gastouders.

Veranderingen voor gastouders

Inmiddels vindt er geen toetsing meer plaats om te kijken of er een handhaving loopt. Ook wordt in principe niet onderzocht of en welke actie is ondernomen na eerder geconstateerde tekortkomingen. Wel wordt beoordeeld of aanpassingen in register correct zijn doorgegeven aan de gemeente.

Bij pedagogisch klimaat wordt enkel nog getoetst of de gastouder goed op de hoogte is van het pedagogisch beleid van het gastouderbureau. Dit moet uiteraard ook naar voren komen in het dagelijks handelen op de werkvloer. Er zijn geen aparte items meer zoals het ontwikkelen van persoonlijke competenties en het borgen van de emotionele veiligheid.

Op het gebied van de woning van gastouders zijn nieuwe eisen toegevoegd. Zowel voor de binnen- als buitenruimte geldt dat de inrichting veilig en makkelijk toegankelijk moet zijn. Voorts moet het aansluiten op de behoeften van de opgevangen kinderen.

Veranderingen voor gastouderbureaus

Ook voor gastouderbureaus geldt dat er niet meer wordt getoetst of er een handhaving loopt. Wel wordt de juistheid van eventuele aan de gemeente doorgegeven aanpassingen in register gecontroleerd. Daarnaast moet de houder van het gastouderbureau de jaarlijkse RIE samen met de gastouder doen.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt vanaf nu om een specifiekere en concretere omschrijving. De gastouder die eindverantwoordelijk is voor de beslissing ‘wel of niet melden’ moet duidelijk worden benoemd en ook moet het opstellen van het stappenplan aan bepaalde aanwijzingen voldoen.

Belangrijk in de kwaliteitscriteria is dat intake- en koppelingsgesprekken door een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureaumoeten worden uitgevoerd. Bovendien moet het bureau van elke gastouder en vraagouder over jaaroverzichten beschikken, die aan een aantal criteria moeten voldoen.