Waar de inspectie in 2016 op let

DATUM: 4 januari 2016

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de eisen die worden gesteld aan kinderopvang in ons land onlangs geactualiseerd. Er zijn nieuwe modelrapporten opgesteld voor 2016, waarin de criteria worden benoemd waaraan onder meer gastouders en gastouderbureaus moeten voldoen tijdens (on)aangekondigde inspecties.

Modelrapporten voor inspecties gastouderopvang in 2016

Kinderopvanglocaties in Nederland worden gecontroleerd door toezichthouders die gebruik maken van vragenlijsten om informatie te vergaren bij een inspectiebezoek. Deze vragenlijsten zijn voor alle toezichthouders hetzelfde: voor elk type kinderopvanglocatie is een specifiek modelrapport ontwikkeld.

Een modelrapport bevat een overzicht van alle eisen waar de inspecteur tijdens een bezoek op let. Zo zijn er onder meer rapporten voor buitenschoolse opvang, dagopvang, gastouders, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Sommige van de inspecties worden vooraf afgesproken, terwijl andere onaangekondigd plaatsvinden. Voor kinderopvanglocaties is het dan ook van belang alle zaken goed op orde te hebben. Zo kunnen ouders en kinderen rekenen op de hoogste kwaliteit en leiden onverwachte controles nooit tot problemen.

Kwaliteitseisen voor gastouders en gastouderbureaus

De modelrapporten van inspecteurs bevatten met name kwaliteitseisen op het gebied van zaken als personeel en groepen, accommodatie en inrichting en de veiligheid en gezondheid van kinderen. Al eerder bleek uit onderzoek dat juist gastouderopvang hoog scoort op deze punten in vergelijking met andere vormen van kinderopvang.

In de rapporten wordt toegelicht op welke specifieke criteria per onderwerp de inspecteurs precies toetsen. Voor de categorie ‘kwaliteit gastouderbureau’ is een mogelijke toetsingseis bijvoorbeeld: “De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast.”

Bovenstaande eis is gebaseerd op regels uit de volgende wetten: art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

De overheid moet de kwaliteit van kinderopvang immers kunnen beoordelen en heeft daarom onder meer regels geformuleerd in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’.

Gastouderbureau Snoesje streeft naar de hoogste kwaliteit

Gastouderbureau Snoesje draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Dit blijkt onder meer uit meerdere onafhankelijke Inspectierapporten, die gebaseerd zijn op inspecties die de GGD in de afgelopen jaren bij ons heeft uitgevoerd. Uit alle jaarlijkse onderzoeken kwam naar voren dat ons gastouderbureau aan de getoetste inspectie-items voldeed.

Zo wordt in de rapporten onder andere benoemd dat onze gastouders werken volgens het pedagogisch beleidsplan en dat zij in het bezit zijn van een recente en geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ook op alle overige eisen scoorde Gastouderbureau Snoesje uitstekend.

Wilt u meer weten over de kwaliteit die wij nastreven en de hoge eisen waaraan onze gastouders voldoen? Jaarlijks controleren wij elke opvanglocatie op een breed scala aan criteria zoals hygiëne en veiligheid. Alle onderzoeksresultaten zijn voor iedereen vrijelijk te bekijken op ons kantoor of op een van onze opvanglocaties.

Download de modelrapporten voor inspectiebezoeken in 2016

Meer informatie over de nieuwe overheidseisen? Download hier de modelrapporten die de inspectie in 2016 gebruikt voor gastouders en gastouderbureaus:

Modelrapport gastouder (aangepast voor 2018)

Modelrapport gastouderbureau (aangepast voor 2018)