Oudercommissie

Minimaal twee keer per jaar komt de oudercommissie bijeen. Wij streven naar een open overleg met de leden van de commissie, zodat inspraak van ouders gewaarborgd is. Indien ouders belangstelling hebben om zitting te nemen in de commissie kunnen zij dit kenbaar maken bij het gastouderbureau of bij de leden van de commissie.

Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn onder meer:

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders
 • Het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de kinderopvang
 • Het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie
 • Overleg en ondersteuning bij activiteiten voor (gast)ouders

De oudercommissie heeft een verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • De wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan, het bieden van verantwoorde kinderopvang
 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouder
 • Het pedagogisch beleid
 • Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • Wijziging van de prijs van de kinderopvang