Visie

Zorgen voor kwetsbare groepen is de verantwoordelijkheid voor een ieder in onze samenleving. De zorg voor kinderen, het aller-kostbaarste “bezit” van ouders, omvat vele aspecten. Hoe wij omgaan met deze aspecten is bepalend voor het kind als individu, maar ook voor de toekomst van ons allen. In deze tijd, waarin de samenleving sterk aan verandering onderhevig is, zal altijd het belang van het kind gewaarborgd moeten zijn. De behoefte van ouders en de maatschappij leidt ertoe dat er ruimte geschapen dient te worden waarin beide ouders actief kunnen deelnemen aan de samenleving en het arbeidsproces. De voorwaarde waaraan voldaan moet worden om deze ontwikkeling goed te laten verlopen is het behoud van de vier elementen: rust, reinheid, regelmaat en geborgenheid. Ouders die mede werkzaam zijn buiten het gezin, kunnen een keuze maken uit verschillende vormen van kinderopvang. Iedere vorm heeft zijn eigen kenmerken en voor- en nadelen.

Gastouderopvang via Gastouderbureau Snoesje

Wij willen als gastouderbureau een bijdrage leveren aan het realiseren van opvang, waar het kind zich net zo thuis voelt als in het eigen huis. De ouders kunnen zich concentreren op hun werkzaamheden in de overtuiging dat hun kind in goede handen is. Indien dit op een goede wijze wordt gerealiseerd zal het de ontwikkeling en ontplooiing van het kind ten goede komen. Het kind doet zo, naast de ervaring binnen het gezin, een aanvullende positieve en uitdagende ervaring op buiten het gezin. In veel situaties heeft deze vorm van opvang overeenkomsten met de grote gezinnen van vroeger. Door de kleinschaligheid van ons gastouderbureau proberen we betrokkenheid tussen ouders, gastouders en bemiddelingsmedewerksters te realiseren. Het gastouderbureau stelt zich ten doel om regelmatig bijeenkomsten te organiseren om contacten onderling mogelijk te maken en te onderhouden. Wij stellen ons ten doel deze vorm van kinderopvang zo optimaal mogelijk te realiseren en hierbij tevens, zonder verlies van kwaliteit, de kosten zo laag mogelijk te houden